Allmänna villkor och anställningsvillkor

För att förtydliga villkoren kring användning och anställning har vi uppdaterat våra användarvillkor. Förändringarna avser framför allt hur vi ersätter olika kostnader som uppstår i samband med utförande av uppdrag samt hur ansvaret vid dessa uppdrag hanteras. Om frågor uppstår med anledning av detta, vänligen kontakta oss.

Syftet med angivna villkor är att Firmifys administrativa stödtjänst ska användas för att efterlikna villkoren för eget företagande för den (”Utföraren”) som åtar sig uppdrag för externa uppdragsgivare (”Uppdragsgivaren”).

Firmify tillhandahåller ett administrativt understöd och hanterar fakturering, löneutbetalningar med mera, vilket ger en praktisk lösning för Utföraren som inte själv behöver hantera administrationen.

Efter att Utföraren registrerat sig hos Firmify  är det Utföraren själv som fullt ut ansvarar för att anskaffa och utföra uppdrag som genererar intäkter. Efter att Firmify godkänt det av Utföraren anskaffade uppdraget har Utföraren  det fulla ansvaret för uppdragets utförande och förbinder sig i förhållande till Firmify att hålla Firmify skadeslöst avseende alla former av ersättningsanspråk som Uppdragsgivaren kan komma att rikta mot Firmify, även om det är Firmify som är formell avtalspart med Uppdragsgivaren.

Lönen är helt provisionsbaserad och bygger på att Utförarens Uppdragsgivare erlägger betalning. Följande villkor avseende uppdraget gäller:

 • Uppdraget anskaffas och utförs av Utföraren och faktureras till Uppdragsgivaren av Firmify. Fakturabeloppet omvandlas till lön och semesterersättning enligt semesterlagen, som utbetalas till Utförarens angivna bankkonto fem arbetsdagar efter att full betalning från Uppdragsgivaren erhållits. Firmify fakturerar Uppdragsgivaren med betalningsvillkor 15 dagar, om inte annat överenskommits mellan Utföraren och dennes Uppdragsgivare.
 • Utföraren är medveten om att uppdraget som faktureras via Firmify innebär att Utföraren är anställd av Firmify. Anställningsformen är en allmän visstidsanställning enligt 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Visstidsanställningens längd motsvaras av uppdragets längd som alltid ska anges för varje enskilt fall. Om en ny uppdragsperiod påbörjas, inleds en ny allmän visstidsanställning.
 • Anställningen upphör sista anställningsdag, som sammanfaller med den sista dagen i det aktuella uppdraget, utan föregående uppsägning.
 • Utföraren ansvarar själv för att fastställa de närmare arbetsuppgifterna i samråd med Uppdragsgivaren.
 • För uppdraget fakturerat belopp omräknat till lön utbetalas till Utföraren av Firmify enligt följande:

  Fakturerat belopp med avdrag för lagstadgad moms, Firmifys serviceavgift samt lagstadgade sociala avgifter.
  Firmify innehåller preliminär inkomstskatt vid respektive löneutbetalning.
  Lönen utbetalas fem dagar efter att Uppdragsgivaren erlagt full betalning av faktura utställd av Firmify.

 • Ersättning utgår inte för övertids/mertidsarbete, restid och obekväm arbetstid.
 • Utföraren är jämlikt semesterlagen § 5 inte berättigad till semesterledighet under anställningen. Den anställde erhåller dock semestersättning om 12 % av utbetald lön som ingår i ovanstående lönebelopp.
 • Utföraren erhåller lagstadgade pensions- och försäkringsförmåner i och med att Firmify erlägger vid var tid sociala avgifter.
 • Övriga kostnader som Utföraren haft för att förvärva intäkterna, ska vidarefaktureras till Uppdragsgivaren. Utföraren erhåller ersättning i samband med löneutbetalning enligt villkor ovan. De ersättningar utöver lön som Firmify för närvarande hanterar är traktamenten, milersättning, kostnader för resor, biljetter mm.
 • Kostnader för inköp av inventarier, varuinköp, kontorsmaterial, förbrukningsartiklar, lokalhyror mm ersätts ej. Firmify förbehåller sig även rätten att neka ersättning i de fall underlag för andra typer av omkostnader bedöms vara bristfälligt utformade eller rörelsefrämmande.